Budeme provádět odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců :
- kontroly pracovišť zaměstnavatelů, kontrola vlivů práce a pracovních podmínek na člověka při práci
- provádění vstupních, preventivních, mimořádných a výstupních lékařských prohlídek zaměstnanců za účelem posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.
- provádění školení v poskytování první pomoci zaměstnancům
- spolupráce s příslušným orgánem a zařízením ochrany veřejného zdraví
- spolupráce při výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví

Lékařské prohlídky při změně pracovního zařazení:
- přestup z pracoviště se zvýšeným rizikem na bezrizikové
- přestup z bezrizikového pracoviště na pracoviště se zvýšeným rizikem
- přestup mezi pracovišti

Profesní lékařské prohlídky:
- zvláštní zdravotní způsobilost pro železniční provoz
- řidič vysokozdvižného vozíku
- oprávnění svářeče
- oprávnění pro práci ve výškách
- zdravotní průkaz
- oprávnění jeřábníka, vazače
- oprávnění řidiče
- zdravotní způsobilost k obsluze kotlů
- prohlídky zdravotní způsobilosti k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami dle zákona č. 157/1998 Sb

Doplňková lékařská vyšetření u rizikových a specializovaných pracovišť
-audiometrické vyšetření
- spirometrické vyšetření

Specializované lékařské výkony:
- prohlídka zaměstnanců konajících noční práci
- vyhotovení posudku na bodové hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech
- ergometrické vyšetření včetně interního vyšetření
- oční prohlídka (u zaměstnanců pracujících více jak 4 hodiny denně u PC)
- provedení školení zaměstnanců v oblasti první pomoci a ochrany zdraví při práci

Ostatní zdravotnické výkony:
- zajištění odběru biologického materiálu u zaměstnanců na provedení zkoušky alkoholu, toxických a psychotropních látek v krvi a moči
- zajištění odběru biologického materiálu u zaměstnanců, kteří přišli nebo kde je podezření, že byli ve styku s látkou ohrožující jejich zdraví
- zajištění mimořádných lékařských prohlídek u zaměstnanců v případě havárií a mimořádných událostí
- očkování proti tetanu, chřipce, klíšťové encefalitidě, meningitidě, hepatitidě A+B, ...